Θα προχωρήσει άμεσα η κατασκευή του Δημοτικού Σφαγείου στις Φέρες.

Στο έγγραφο (13 Οκτωβρίου 2015), που έστειλε στον Δήμο το Υπουργείο Οικονομικών, αναφέρονται τα εξής:

ΘΕΜΑ: “Έγκριση σύναψης δανείου του Δήμου Αλεξανδρούπολης, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 7 του άρθρου 2 υου Ν.411/2013”

Σε απάντηση του με αρ. πρωτ. 122/25-9-2015 αιτήματός σας, σας γνωρίζουμε ότι, σε συνέχεια της θετικής εισήγησης της αρμόδιας υπηρεσίας (Ο.Δ.ΔΗ.Χ.) την οποία κάνουμε αποδέκτη, εγκρίνεται η σύναψη δανείου ύψους 1.500.000, 00 από το Δήμο Αλεξανδρούπολης για την κατασκευή σφαγείου στις σφαγείων στις Φέρες.

προς πληρέστερη ενημέρωσή σας επί του θέματος, σας επισυνάτουμε το με αρ. πρωτ. 1958/5-10-2015 έγγραφο του Ο.Δ.ΔΗ.Χ.

Ο Αναπληρωτής 

Υπουργός Οικονομικών 

Γιώργος Χουλιαράκης