Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η
Συνταχθέντος του πίνακα οφειλετών μελών του Οργανισμού, χρήσης 2021 παγίας εισφοράς προς 8,00 €/στρέμμα , παγίας εισφοράς γεωτρήσεων προς 6,00€/στρέμμα και δημοσιευθέντος στις 20 Ιουλίου 2021,

Π α ρ α κ α λ ο ύ μ ε
τους τυχόν έχοντες διαφορές ως προς τα στρέμματα που αναγράφονται στους πίνακες σε κάθε κτηματία, όπως εντός (15) δεκαπέντε ημερών από την παρούσα δημοσίευση υποβάλλουν ενστάσεις στο γραφείο του Οργανισμού, για να εκδικασθούν από το Δ/κό Συμβούλιο σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ.1 του Ν.Δ. 1277/72.

Μετά τη διαδικασία αυτή οι πίνακες γίνονται πλέον οριστικοί μετά (1) ενός μήνα από τη δημοσίευση της παρούσας ανακοίνωσης.

Για Τον Τ.Ο.Ε.Β. ΦΕΡΩΝ-ΠΕΠΛΟΥ
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
ΠΑΝΤΕΛΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ