Ο Τ.Ο.Ε.Β. Φερών-Πέπλου σύμφωνα με τα άρθρα 9 & 15 του Κ.Ε.Υ. και την αρ. αποφ 6- 2/14-02-2022 Π.Δ.Σ. και την 64494-03/03/2022 της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης έγκριση πρόσληψης εποχιακού προσωπικού για την αρδευτική περίοδο του 2022, ενδιαφέρεται να προσλάβει για απασχόληση είκοσι (20) άτομα με τις παρακάτω αναλυτικά ειδικότητες για τις εργασίες του Οργανισμού.

1. Επτά (7) Ηλεκτροτεχνίτες . Να κατέχουν κατά προτεραιότητα Άδεια:
α) Γ΄ Ειδικότητας
β) ΣΤ΄ >>
γ) Α΄ >>

2. Δέκα (10) Υδρονομείς υποχρεωτικό να διαθέτουν και μοτοποδήλατο

3. Τρείς (3) Εργάτες.

Να είναι μόνιμοι κάτοικοι της περιοχής δικαιοδοσίας του Οργανισμού μας.
Να διαθέτουν δικό τους μεταφορικό μέσο για τη μετάβασή τους στον τόπο εργασίας.
Αποδοχές : Θα ισχύει ο Ενιαίος βασικός μισθός με ασφάλιση Ι.Κ.Α.

Η διάρκεια απασχόλησης θα είναι μέχρι τη λήξη της αρδευτικής περιόδου ανάλογα βέβαια και με τις ανάγκες του Οργανισμού και τις καιρικές συνθήκες.

Οι ανάγκες που θα αντιμετωπισθούν, τα απαιτούμενα προσόντα, δικαιολογητικά και άλλες πληροφορίες, μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να απευθύνονται για ενημέρωση στο γραφείο του Οργανισμού (Αγ.Παρασκευής 2 – Φέρες) τις εργάσιμες μέρες και ώρες ή στο τηλ. 25550 22170.

Αιτήσεις-δικαιολογητικά θα παραλαμβάνονται μέχρι και 11-04-2022 ημέρα Δευτέρα και ώρα 14.30.