Η ημερομηνία εμπρόθεσμης πληρωμής της ειδικής ασφαλιστικής εισφοράς για τη Δήλωση του 2015 είναι η 31 Μαρτίου 2016 εκπνέει και οι παραγωγοί πρέπει να  ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους προς τον ΕΛΓΑ